Artikel 1 – Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Oergezonde mond worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Oergezonde mond;

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die inhoud en / of diensten verwerft;

1.4 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.5 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.6 Retourzending: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Oergezonde mond: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt;

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Oergzonde mond en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Oergezonde mond

Oergezonde mond
Ravelijn 52, Woudrichem
info@oergezondemond.nl

KvK-nummer: 30282339
Btw-identificatienummer: NL190071795B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van Oergezonde mond en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Tenzij Oergezonde mond zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oergezonde mond onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Oergezonde mond is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Oergezonde mond kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Oergezonde mond op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

5.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Oergezonde mond dit bedongen heeft en:

5.5 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

5.6 de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.7 We verzenden met brievenbuspost en pakketpost. De kosten voor brievenbuspost starten vanaf € 2,95 en zijn maximaal € 4,90, u ontvangt uw bestelling dan de volgende dag in de brievenbus. Bij bestellingen boven de €50,00 binnen Nederland worden standaard geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.

5.8 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. De factuur ontvangt u binnen 24 uur met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van vooruitbetaling.

5.9 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.10 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Oergezonde mond is gewezen op de te late betaling en Oergezonde mond de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Oergezonde mond gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Oergezonde mond kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 6 – Levering

6.1 Oergezonde mond zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 Geaccepteerde bestellingen zal Oergezonde mond met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

6.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

6.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en ontvangt u het geld retour op uw rekening.

6.7 De bestelling zal altijd naar het opgegeven afleveradres worden verzonden. Eventuele fouten in het adres zijn voor het risico van de klant. Indien wij de bestelling retour ontvangen en opnieuw moeten versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

6.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Oergezonde mond tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Oergezonde mond bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Retourzending

8.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende  een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Oergezonde mond mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

8.3 als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Oergezonde mond mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

8.4 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

8.5 bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

8.6 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Oergezonde mond mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.7 De in lid 6 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

8.8 Deze zending kan u aanmelden via info@oergezondemond.nl Het reeds betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) zal binnen 21 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort.

8.9 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Oergezonde mond verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.10 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourneren ligt bij de consument.

8.11 De rechtstreekse retourkosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

9.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Oergezonde mond hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Oergezonde mond staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Oergezonde mond er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 In geval van een gebrek zal Oergezonde mond het product kosteloos omruilen of herstellen.

10.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid van Oergezonde mond uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag.

11.2 Oergezonde mond aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook.

11.3 Oergezonde mond is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

11.4 Oergezonde mond is alléén aansprakelijk voor de door Oergezonde mond geleverde producten.

Oergezonde mond neemt uw klacht  serieus. Wij verzoeken u om uw klacht in eerste instantie per e-mail te melden aan info@oergezondemond.nl Wij nemen uw klacht direct in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Artikel 12 – Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13. Actievoorwaarden

De acties/aanbiedingen die op de Oergezonde mond website staan vermeld, zijn geldig zolang de voorraad strekt. Oergezonde mond behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en acties/aanbiedingen in te trekken.

De acties en aanbiedingen zijn alleen geldig voor mensen die in Nederland woonachtig zijn, tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen is.