Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Oergezonde mond, de website van Yvonne Kort. In deze privacyverklaring legt Oergezonde mond uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en waarom zij dat doet. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via info@oergezondemond.nl

Het Privacybeleid van Oergezonde mond is van toepassing op alle diensten die door Oergezonde mond worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig. De verschillende gegevens gebruiken wij voor diverse doeleinden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Yvital Lifestyle statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4285 ED) Woudrichem, aan de Ravelijn 52 (hierna; “Oergezonde mond”).

Als u de diensten van Oergezonde mond gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld onder dit Privacystatement, met inbegrip van het cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacystatement wordt verwezen.

Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door Oergezonde mond worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken, waarom en welke bewaartermijn wij hanteren

We verzamelen de gegevens van onze gebruikers om ervoor te zorgen dat zij gebruik van onze diensten kunnen maken en Oergezonde mond kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen Oergezonde mond en de gebruiker.

Oergezonde mond verzamelt de gegevens als volgt:

 • Wanneer u een reactie plaatst onder een artikel op oergezondemond.nl zullen uw naam, e-mailadres, eventuele website, het IP-adres en de inhoud van het bericht voor ons zichtbaar worden. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat u de reactie verwijdert of totdat Oergezonde mond het bericht verwijdert.
 • Als u een e-mail stuurt naar Oergezonde mond, zullen de medewerkers uw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail zien.
 • Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief zal uw naam, e-mailadres en IP-adres zichtbaar worden. Wij hebben hierbij een commercieel belang om dit te gebruiken om u te informeren over diensten en nieuwe berichten. In iedere e-mail staat een uitschrijf knop, waarmee u zich ieder moment kunt uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Om facturen te maken verwerkt Oergezonde mond uw naam, e-mailadres, factuuradres en klantnummer. Deze gegevens heeft zij nodig om betalingen te verwerken. Voor de belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. Daarna zullen deze verwijdert worden.
 • Met statistiekprogramma’s als Google Analytics en de statistieken van hostingprovider Antagonist kan Oergezonde mond zien welke pagina’s worden bekeken. Dit gebruikt zij om te kijken hoe het verkeer op Oergezondemond.nl plaatsvindt en zo haar website kan optimaliseren. Hier heeft Oergezonde mond een commercieel belang bij. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens verkregen of gezien. Deze diensten hebben van Oergezonde mond geen toestemming gekregen om uw gegevens te delen met anderen.

Op welke wijze gebruikt Oergezonde mond de gegevens

 • Oergezonde mond gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden.
 • Oergezonde mond gebruikt uw gegevens om uw bestelling te kunnen leveren en de gebruiker op de hoogte te houden van de bestelling. Bij het aanmaken van een account worden deze gegevens opgeslagen zodat de gebruiker dit niet opnieuw hoeft in te voeren voor een volgende bestelling.
 • Oergezonde mond gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar diensten. Er is een aparte nieuwsbrief voor Oergezonde mond.
 • Oergezonde mond gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen.
 • Oergezonde mond gebruikt de gegevens die nodig zijn om klachten en problemen met het afnemen van de diensten (zoals bugs) te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen.
 • Oergezonde mond gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen.
 • Oergezonde mond gebruikt de gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, om het gebruik bij te houden en de totale kwaliteit van de diensten te verbeteren.
 • Oergezonde mond gebruikt uw gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Deze gegevens worden door Oergezonde mond gebruikt wanneer dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen.
 • Oergezonde mond vraagt uw toestemming voordat Oergezonde mond gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze Privacystatement worden beschreven.

Delen van gegevens door de gebruiker

Tijdens het gebruik van sommige diensten van Oergezonde mond, zoals een reactie onderaan een artikel, kunnen (bepaalde) gegevens met anderen worden gedeeld. Oergezonde mond wijst u erop dat wanneer u gegevens openbaar deelt, Oergezonde mond geen invloed heeft op de wijze waarop anderen met uw gegevens omgaan.

Gegevens die Oergezonde mond deelt

In principe deelt Oergezonde mond uw persoonlijke gegevens niet met derde, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 1.  Voor externe verwerking
: Oergezonde mond levert persoonlijke gegevens aan haar partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voor Oergezonde mond kunnen verwerken, op basis van instructies van Oergezonde mond, in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 2. Incassomaatregelen
: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een member.
 3. Om juridische redenen
: Oergezonde mond deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Oergezonde mond als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • Fraude en technische – of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • De rechten, eigendom of veiligheid van Oergezonde mond, haar members of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Indien Oergezonde mond zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt dan zal Oergezonde mond de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Uw rechten

De member heeft te allen tijde het recht om de door Oergezonde mond verwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien en Oergezonde mond te verzoeken deze gegevens aan te passen dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast kan de member Oergezonde mond verzoeken om aan alle derden waaraan Oergezonde mond de persoonsgegevens heeft verstrekt door te geven dat de member heeft verzocht de persoonsgegevens te verwijderen.

De member heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van diens persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Oergezonde mond zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

De member kan Oergezonde mond verzoeken om haar persoonsgegevens in een standaardformaat over te dragen aan de member (recht van dataportabiliteit).

Beveiliging van uw gegevens

Oergezonde mond gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen. Regelmatig evalueert Oergezonde mond haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens en de beveiligingsmaatregelen. Oergezonde mond beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voor Oergezonde mond werkzaam zijn en/of door Oergezonde mond zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten van Oergezonde mond te kunnen leveren.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van Oergezonde mond of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt Oergezonde mond u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar info@oergezondemond.nl in te dienen. Oergezonde mond zal contact met u opnemen en een onderzoek starten.

Aanpassen privacybeleid

Het privacybeleid van Oergezonde mond kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacybeleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, worden bewaard tot uw account wordt verwijderd, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Zodra Oergezonde mond bepaalde gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van haar diensten worden deze gegevens verwijderd.

Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen. Als u de diensten van Oergezonde mond blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacybeleid dan stemt u in met het nieuwe privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Oergezonde mond.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de Oergezonde mond website goed werkt en u fijn kunt winkelen maken wij gebruik van cookies.

Meer informatie over cookies vind u hier.